חוק המקרקעין-תקנון מצוי של בעלי דירות בבית משותף

1. הגדרות

בתקנון זה 

"בעל דירה" – לגבי דירה שהוחכרה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים – החוכר או חוכר המשנהלפי העניןזולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין התקנון לא יראו אותם כבעלי דירה;

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירותולרבות הקרקעהגגותהקירות החיצונייםהמסדחדרי המדרגותמעליותמקלטיםוכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

2. שינויים ותיקונים בדירה

(אבעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכואלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירותלענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(בבעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומהאו משנים או עשויים לשנות את ערכהאלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(גכל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

3. הזכות לתבוע תיקונים [תיקוןתשל"ז]

(אבעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותףשאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(בבעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרתשאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

4. עבודות לבדק הרכוש

(אבעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותףולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור.

(בפגעו העבודות האמורות בדירהחייבים בעלי כל הדירות להשתתף בהוצאות החזרת המצב לקדמותו בשיעור שבו הם משתתפים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

5. אסיפה כללית רגילה

(אבעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בוקביעת ההוצאות הכרוכות בכךמינוי נציגותאישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף.

(בהנציגות תקבע את מועד האסיפה הכללית ותועיד אותההאסיפה הראשונה תתקיים תוך שלושה חדשים מיום רישום הבית בפנקס הבתים המשותפיםלאחר זאת תתקיים האסיפה לא יאוחר מחמישה עשר חודש מיום האסיפה הקודמת.

6. אסיפה כללית שלא מן המנין

(אנוסף על האסיפות הכלליות לפי סעיף רשאית הנציגות להועיד אסיפה כללית כל אימת שהדבר ייראה להוהיא חייבת להועידהאם דרשו זאת בעליהן של שליש מן הדירות לפחות.

(בלא הועידה הנציגות אסיפה תוך ארבעהעשר יום מהיום שהוגשה לה דרישה כאמור בסעיף קטן (א), רשאים בעלי הדירות שדרשו זאת להועיד את האסיפה.

7. כינוס אסיפה

(אהודעה על מועד קיומה של אסיפה כללית ומקומה תימסר לבעלי כל הדירות ארבעה ימים לפחות לפני המועד.

(בהודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכורואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה.

8. המנין באסיפה

(ארואים אסיפה כללית כחוקית אם הודעה על קיומה נמסרה כאמור בסעיף והשתתפו בה בעליהן של מחצית הדירות לפחותבעצמם או על ידי באיכוח.

(בההודעה על קיום האסיפה הכללית יכול שתקבע שאם לא יהיה נוכח מנין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפהתתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יוםומשנקבע כןתהיה האסיפה שנתכנסה בשעה האחרת חוקית בכל מספר של משתתפים.

9. סדר היום באסיפה

(אההודעה על מועד אסיפה כללית תפרט את סדר יומה.

(בבעל דירה רשאי להוסיף נושא לסדר יומה של האסיפהובלבד שהודעה על כך תימסר לבעלי כל הדירות האחרות יומיים לפחות לפני מועד האסיפה בדרך שנמסרת הודעה על מועד קיומה של אסיפה כללית.

(גלא תדון אסיפה כללית בנושא שלא נכלל בסדר יומהאלא אם כל בעלי הדירות הסכימו שהענין יעמוד לדיון בה.

10. יו"ר ומזכיר האסיפה

אסיפה כללית תבחר יושב ראש ומזכיר האסיפה.

11. דחיית האסיפה

יושבראש האסיפה הכללית רשאיבהסכמת האסיפהלדחות את המשכה לתאריך שייראה לווהוא חייב לדחותה אם דרשו זאת רוב הנוכחים באסיפה.

12. החלטות

(אהחלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות.

(בהחלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ולחוק המקרקעיןתשכ"ט-1969, או בתקנון זהאו המשנה את זכויותיולא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.

13. הצבעות

(אההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידייםאך לפי דרישת רבע לפחות מבעלי הדירות הנוכחים תתקיים הצבעה בקלפי.

(בבהצבעה זכאי בעלה של כל דירה לדעה אחת.

(גהיו הדעות שקולותיכריע יושב ראש האסיפה.

14. באי כוח

(אכל בעל דירה רשאי להשתתף באסיפה כללית ולהצביע בה בעצמו או על ידי באכוח.

(בבאכוח שנתמנה לייצג בעל דירה באסיפה כללית יביא לפני הנציגותסמוך לפתיחת האסיפהכתב מינוי חתום בידי בעל הדירה שמינה אותו.

(גבעל דירה שהוא תאגיד ישתתף באסיפה ובהצבעה על ידי באכוח שנתמנה בהתאם לתקנותיותעודה חתומה בידי המנהל או המזכיר של התאגידוהמאשרת שבא כוחו נתמנה בהתאם לתקנותיותשמש ראיה חותכת לכך.

(דהיה לדירה יותר מבעל אחדימנו הבעלים אחד מהםאו אדם אחרכבאכוחם באסיפה הכלליתבאכוח שנתמנה כאמור יביא לפני הנציגותסמוך לפתיחת האסיפהכתב מינוי חתום בידי כל בעלי הדירה.

15. הנציגות

(אהאסיפה הכללית הרגילה תבחר בנציגות בת חבר אחד או יותראך לא יותר מחמישה חבריםבנציגות של יותר מאחד ייבחר אחד מחבריה כגזבר.

(באסיפה כללית שלא מן המנין רשאית להחליף את הנציגותלשנות את הרכבהאו להשלימהאם ירד מספר חבריה מכל סיבה שהיאנקבע מספר חברי הנציגות ומספר חבריה ירד מכל סיבה עד למטה ממספר זהיועידו חברי הנציגות הנשאריםתוך עשרה ימיםאסיפה כללית שלא מן המנין לשם השלמת הרכב הנציגות.

(גתקופת כהונתה של הנציגותכולל חבריה שנבחרו לפי סעיף קטן (ב), היא עד לבחירת הנציגות החדשה באסיפה הכללית הרגילה הבאה.

(דהחלטות הנציגות יתקבלו ברוב דעותהיו הדעות לגבי הצעה מסוימת שקולותרואים את ההצעה כנדחית.

16. חשבונות

(אהגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאותהגזבר יביא לאישור האספה הכללית הרגילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבונות והקבלות שקיבלהעתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.

(בהגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לששה חדשיםהדין וחשבון יכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.

(גבעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאותבחשבונותבקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.

(ד) הגזבר יפקיד את ההכנסות בחשבון בנק על שם הבית המשותף.

(ה) שנת הכספים של הבית המשותף תתחיל ביום 1 בינואר, ותסתיים ביום 31 בדצמבר של אותה שנה; שנת הכספים הראשונה תתחיל ביום רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים ותסתיים ביום 31 בדצמבר הראשון שלאחר יום הרישום.

אתר זה מוגן תחת זכויות יוצרים פורטל "בתים", כל הזכויות שמורות.