תקנון האיגוד – גרסה להדפסה

האיגוד הישראלי לניהול בתים ומבנים בישראל – תקנון האיגוד

 

תקנון העמותה

1                    כללי

1.1               שם

            שם העמותה הוא: "האיגוד הישראלי לניהול בתים ומבנים בישראל" (להלן: "האיגוד").

1.2               מטרות האיגוד

            האיגוד הינו ארגון של החברות לניהול ועדי הבתים ומבנים בישראל, שמטרותיו לפעול לפיתוח איכות הסביבה, לקידום החברות לניהול וועדי הבתים ומבנים בישראל, לאיחוד החברות הנ"ל בישראל ולייצוגן בפני ממשלת ישראל, שלטונות מרכזיים, שלטונות מקומיים, מוסדות כלכלה וכספים – ציבוריים ופרטיים, ארגוני עובדים ומוסדותיהם, ליזום פעולות חקיקה בעניינים הנוגעים לניהול וועדי בתים, לייצוגם בפני מוסדות וארגונים בישראל ומחוצה לה, להגן על ענייניהם החוקיים של החברים ולהסדיר את היחסים בינם לבין עצמם, להגיש שירותים לציבור החברות לניהול וועדי בתים מדי פעם כפי שהאיגוד ימצא לנכון.

1.3               סמכויות האיגוד

            להגשמת מטרותיו יהיו לאיגוד הסמכויות הבאות: 

1.3.1         לאגד את חברות ניהול וועדי הבתים ומבנים בישראל, ולשקוד על רמתו וטוהרו של מקצוע זה.

1.3.2         לקבוע ולבצע מדיניות בכל הנוגע ליחסי העבודה בענף ניהול ועדי הבתים, ובכלל זה, לפעול להסדרת היחסים בין חברות ניהול וועדי הבתים והמבנים לבין העובדים וארגוניהם.

1.3.3         לפעול להכנסת שיטות מתקדמות בניהול וועדי הבתים והמבנים.

1.3.4         להקים ולקיים מוסדות לייעוץ ולמתן שירותים בתחומים הטכניים, החברתיים, הכלכליים והפיננסיים, כדי לסייע לחברות ניהול וועדי בתים ומבנים קיימות, למשקיעי הון, לוועדי הבתים עצמם, ליזמים ולמשקיעים.

1.3.5         לסייע ולעודד ניהול וועדי בתים, שמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים, ערכי השלום בין השכנים לבין עצמם ובין השכנים לבין נותני השירותים השונים, בטיחות וניקיון.

1.3.6         לנהל יחסי ציבור והסברה למען חברות ניהול וועדי הבתים ומבנים בישראל ולמענם, בארץ ובחוץ לארץ, לרבות באמצעות הוצאה לאור של עיתונים, כתבי עת, ספרים, חוברות, קטלוגים, תקליטורים, כרזות או כל חומר אחר, לרבות באמצעות הפקת סרטים.

1.3.7         לייסד ולתמוך במוסדות להכשרה מקצועית.

1.3.8         להקים קרן שכספיה ישמשו לפיצוי חברי האיגוד, בגין נזקים הנובעים מסכסוכים ביחסי עבודה.

1.3.9         לייסד חברות מניות, לסייע בהקמתן ולהשתתף בהן למען פיתוח ערכים בהם דוגל האיגוד.

1.3.10      להקים מוסדות לעזרה הדדית לחברי האיגוד.

1.3.11      להשיג כספים או הלוואות כנגד בטחונות או ללא בטחונות, ולהבטיח את תשלום הכספים או ההלוואות על ידי ערבות, משכון או שיעבוד על נכסי האיגוד, כולם או מקצתם, כולל נכסי דלא ניידי ומיטלטלין, ולפדות כל אחד מהביטחונות הנ"ל והכל להשגת מטרות האיגוד.

1.3.12      להקים פורומים שונים במסגרת האיגוד.

1.3.13      לעשות כל פעולה אחרת המכוונת להשגת מטרות האיגוד הן בארץ והן בחוץ לארץ.

1.4               האיגוד – ישות משפטית

            האיגוד הינו ישות משפטית הכשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

            מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי האיגוד על ידי באי כוחו החוקיים, להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, לקנות, למכור, לרכוש ולהעביר בכל אופן שהוא נכסים, קרקעות, מיטלטלין או זכויות, ולעשות כל פעולה משפטית אחרת הקשורה לענייניו, ובכלל זה להופיע בכל בתי המשפט ובתי הדין לסוגיהם ולדרגותיהם.

2                    חברות

2.1               קבלת חברים

            כחבר האיגוד יכול להתקבל כל אדם, לרבות תאגיד, העוסק בניהול וועדי בתים, במישרין או בעקיפין, לפי החלטת ועדת החברות של האיגוד, במידה ועמד בקריטריונים לחברות באופן האמור בתקנון זה ובתקנות המשנה שהותקנו על פיו, ובלבד ששיש לו או לבעליו את כל אלה: תעודת בגרות, תעודת יושר, אזרחות ישראלית, שירות צבאי מלא או לאומי מלא, ספרי הנה"ח המבוקרים על ידי רואה חשבון ומנוהלים כראוי, מעסיק עובדים חוקיים בלבד, ביטוח צד ג' לפחות 1 מליון דולר למקרה ולפחות 2 מליון דולר לשנה, לא פשט רגל ו/או כינס נכסיו, ועומד בהתחייבויותיו בבנקים, ולא היה חייב לחברות המעליות היצרניות מעל שלושה חודשים רצופים שקדמו למועד הבדיקה.

 

            אדם החפץ להיות חבר האיגוד יגיש לוועד הפועל בקשה בלשון זו:

            "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר באיגוד החברות לניהול וועדי הבתים ומבנים בישראל, מטרות האיגוד ידועות לי. אם אתקבל כחבר בו, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של האיגוד".

2.2               וועדת חברות איגודית

            וועדת החברות האיגודית תהיה מורכבת מלפחות 3 חברים, ובכללם יו"ר האיגוד אשר יכהן כיו"ר הוועדה. החברים ייקבעו על ידי הנהלת האיגוד בתקנות המשנה לעניין החברות. תפקיד הוועדה יהיה לאשר קבלת חברים, כאמור בפסקה 2.1 לעיל, החברים ייקבעו ושאר התפקידים, כמפורט בתקנון זה ובתקנות המשנה.

2.3               תקנות משנה בעניין חברות

            וועדת החברות האיגודית לענייני חברות תפעל בהתאם לתקנות המשנה לעניין חברות שתיקבענה על ידי הוועד הפועל. תקנות משנה אלו יקבעו, בין השאר, את סמכות הוועדה האמורה ואת התנאים והנהלים לקבלת חברים ועמיתים לאיגוד וליציאתם ממנו. הוועד הפועל יהיה רשאי לקבוע בתקנות המשנה כללים בדבר קבלת אנשים כחברי האיגוד, למרות שאינם ממלאים אחרי התנאים הקבועים בסעיף 2.1 לעיל וזאת בהתאם לנהלים שייקבעו בהן.

2.4               פרישת חברים

2.4.1         על חבר הפורש מהאיגוד לשלם קודם לכן את כל חובותיו לאיגוד, לרבות דמי חבר עד סוף שנת הכספים השוטפת.

2.4.2         לא שילם חבר האיגוד דמי חבר, או לא הצטרף לקרן ההדדית של המעסיקים, או לא שילם דמי ביטוח לקרן זו, יוצא מהאיגוד בהתאם לנהלים שנקבעו בתקנות המשנה לעניין חברות, אולם מבלי לפגוע בזכות האיגוד לגבות את כל חובותיו לאיגוד, לרבות דמי החבר, המגיעים ממנו עד סוף שנת הכספים בה חדל להיות חבר האיגוד.

2.4.3         מי שחדל להיות חבר האיגוד ורוצה להתקבל מחדש, יוכל להגיש בקשה לכך. דין בקשתו כדין בקשת אדם הרוצה להתקבל כחבר לראשונה.

2.4.4         חבר האיגוד אשר לא שילם דמי חבר עבור השנה העוקבת – יוקפאו כל זכויותיו. הנ"ל ייגרע אוטומטית ממצבת חברי האיגוד בתום 60 יום ממועד הזמנתו לחידוש חברותו.

2.5               חבר כבוד

            האיגוד רשאי להעניק לאדם מעמד של חבר כבוד, על פי החלטת הוועד הפועל ברוב של 90% מהחברים בו.

            מייסד האיגוד – מר תמיר מינץ, ישמש כנשיא הכבוד של האיגוד, במשך כל התקופה בה יהיה קיים האיגוד. תפקיד נשיא הכבוד הינו ייצוגי.

            מייסדי האיגוד הנם חברים בו מיום רישום האיגוד בפנקס העמותות.

2.6               זכויות החברים

2.6.1         כל חבר האיגוד ייהנה משירותי האיגוד ופעולותיו.

2.6.2         זכותו של חבר להשתתף באסיפות הכלליות של האיגוד ושל הסניף עימו הוא ימנה.

2.6.3         זכותו של חבר להיבחר למוסדות ולתפקידים באיגוד.

2.6.4         בכל ההצבעות יהיה לכל חבר קול אחד.

2.6.5         חבר האיגוד יהיה זכאי לבחור, להיבחר או להתמנות למוסד כלשהו באיגוד, אם שילם את דמי החבר שנקבעו לחברתו ולא פחות מדמי החבר המינימליים הרגילים, כפי שייקבעו מעת לעת ע"י וועדת הכספים של האיגוד. זכאים להיבחר או להתמנות למוסד כלשהו באיגוד: בעלים, חבר מועצת המנהלים (דירקטור), שותף, או מנהל שהינו עובד החברה. חריג לכך הינו כהונה או מינוי בהתאם לסעיף (וועדות מקצועיות) בהם ניתן יהיה לבחור או למנות נציגי חברים שהינם בעלי מקצועות חופשיים או בעלי מומחיות מיוחדת אשר אינם עונים על ההגדרה כאמור (עו"ד, רו"ח וכו'). אישור יו"ר וועדת הכספים בדבר מילוי חובותיו של חבר ישמש הוכחה מכרעת לכך.

2.6.6         חבר אשר לא שילם את דמי החבר שנקבעו לחברתו כאמור, לא יוכל להיות מועמד לוועדות.

2.7               חובות החברים

2.7.1         על כל חבר האיגוד לשלם דמי חבר לפי החיוב שיוטל עליו על ידי ועדת הכספים של האיגוד, לפי  דירוגו.

2.7.2         על כל חבר לקיים את הוראות תקנון זה ותקנות המשנה ולהישמע להחלטות של מוסדות האיגוד.

2.7.3         על כל חבר האיגוד להיות חבר בקרן ההדדית של המעסיקים, באם תוקם כזו, בכל עת חברותו באיגוד.

3                    אסיפות כלליות

3.1               תפקידים וסמכויות

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האיגוד ובסמכותה לקבוע את המדיניות ואת יסודות פעולות האיגוד ומוסדותיו, לקבל החלטות בכל העניינים הנוגעים באיגוד, לאשר תקנון ותקנות המשנה שהותקנו על ידי הוועד הפועל, וכן לבחור את יו"ר האיגוד.

3.2               מועדי האסיפה

            האסיפה הכללית הרגילה תתקיים אחת לחמש שנים, במועד שייקבע על ידי הנשיאות.

            אסיפה כללית שלא מן המניין תתקיים לפחות אחת לשנה, פרט לשנה שבה מתקיימת אסיפה רגילה. כמו כן תכונס אסיפה כללית שלא מן המניין לפי החלטת הוועד הפועל, או לפי החלטת הנשיאות, או לפי דרישה חתומה של לא פחות מ 30% מחברי האיגוד.

            הוועד הפועל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן על פי דרישה בכתב של וועדת הביקורת.

            לא כינס הוועד הפועל את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך 30 ימים מיום שהוגשה הדרישה, לפי האמור בפסקה שדלעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3 חודשים מיום שהוגשה דרישה כאמור, האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד הפועל.

3.3               וועדה מכינה

3.3.1         לקראת כל אסיפה כללית תיבחר וועדה מכינה שמתפקידה להכין את האסיפה הכללית ואת סדר יומה. לקראת כל אסיפה כללית רגילה תרכז הוועדה המכינה הצעות מועמדים לכהונת יו"ר האיגוד.

3.3.2         הרכב הוועדה המכינה יהיה כדלקמן:

3.3.2.1    שני חברים שייבחרו על ידי הוועד הפועל מבין חבריו.

3.3.2.2    חבר אחד מכל דירוג של האיגוד.

3.3.3         הוועדה תתכנס לפי הזמנה של המזכיר הכללי של האיגוד ותבחר בישיבתה הראשונה ביושב ראש הוועדה ובסגנו.

3.3.4         על כל חבר, המבקש להציע לוועדה המכינה מועמד לכהונת יו"ר האיגוד, לצרף להצעתו הסכמה בכתב חתומה על ידי המועמד וחתימות של חמישים חברי האיגוד התומכים במועמד המוצע על ידו. את ההצעה יש להגיש עד 15 יום לפני כינוס האסיפה הכללית. במידה ולא יהיו מועמדים ימשיך היו"ר הנוכחי לכהן תקופה נוספת ללא בחירות.

3.4               הזמנות

3.4.1         לאסיפה כללית יוזמנו כל חברי האיגוד במכתבי הזמנה חתומים בידי המזכיר הכללי או בשמו. ההזמנות תפרטנה את סדר יומה של האסיפה ותישלחנה בדואר/בדוא"ל לחברים על פי כתובותיהם הרשומות באיגוד, לפחות 30 יום לפני מועד האסיפה. כן תפורסם מודעה בדבר קיום האסיפה בכל דרך בה יבחר הוועד הפועל לפרסמה.

3.4.2         מתן הודעות לחבר: הזמנה, דרישה, התרעה והודעה אחרת של האיגוד לחבר יינתנו לו במכתב שיימסר לאחד מנציגיו באיגוד ביד, או יישלח בדואר רגיל או בדוא"ל; לפי בקשת החבר בכתב, ישנה האיגוד את כתובת החבר בפנקס החברים.

3.5               מניין חוקי וזכויות הצבעה

3.5.1         מניין חוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה כאשר יהיו נוכחים 50% מכל חברי האיגוד. באין מניין חוקי תידחה האסיפה בחצי שעה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

3.5.2         חבר האיגוד רשאי להיות מיוצג באסיפה הכללית על ידי אחד הבעלים/ חבר מועצת מנהלים/ שותף/ מנהל, שהינו עובד החברה. נציג כאמור יקבל כרטיס הצבעה ויהיה בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית.

3.5.3         חבר שאינו תאגיד -עליו להשתתף באסיפה בעצמו.

3.5.4         נציג חבר רשאי להצביע בשם כל החברות שבהן הוא הבעלים/ חבר מועצת מנהלים/ שותף/ מנהל, ואשר הן חברות באיגוד.

3.6               ניהול האסיפה

3.6.1         האסיפה הכללית תבחר יו"ר וסגן לניהול האסיפה (להלן: "נשיאות האסיפה").

3.6.2         סדר יומה של האסיפה הכללית הרגילה יכלול סעיף בדבר בחירות לכהונת יו"ר האיגוד, בכפוף לכך ייקבע על ידי הוועדה המכינה סדר יומה של כל אסיפה כללית.

3.6.3         הוועדה המכינה תמסור לידי נשיאות האסיפה את כל ההצעות שהיא ריכזה.

3.6.4         נשיאות האסיפה תביא בפני האסיפה הכללית את כל ההצעות שהוגשו לה.

3.7               הצבעות

3.7.1         ההחלטות באסיפות הכלליות תתקבלנה ברוב קולות של החברים הנוכחים והמצביעים. במקרה של קולות שקולים יהיה ליו"ר האסיפה קול מכריע.

3.7.2         ההצבעה בכל עניין העומד לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית תיערך בהרמת ידיים, אלא אם כן יחליט יו"ר האסיפה לקיים הצבעה חשאית, או שדרישה לכך תבוא מאת 25 חברים המשתתפים באסיפה.

3.7.3         האסיפה הכללית תצביע על אישור תקציבים, על קבלת הדוחות הכספיים ועל מינוי מוסדות האיגוד, לרבות מורשי החתימה.

3.7.4         האסיפה הכללית הרגילה רשאית להצביע על מינוי עו"ד ו/או על מינוי רו"ח לאיגוד ועל כל אחד מהם יש לקבל החלטה בהצבעה ברוב של לפחות 50 קולות, מבין חברי האיגוד הנוכחים בפועל באסיפה והמצביעים בה בעצמם. עד להחלטה אחרת יכהנו בתפקידים אלו עוה"ד ורואה"ח שעשו להקמתו של האיגוד בכפוף לאמור בסעיף 13.4 להלן.

4                    הוועד הפועל

4.1               תפקידים וסמכויות

4.1.1         בין האסיפות הכלליות הרגילות של האיגוד, משמש הוועד הפועל כמוסד העליון של האיגוד.

4.1.2         הוועד הפועל ימלא, בין היתר, את התפקידים הבאים:

4.1.2.1    בחירת יו"ר ועדות מקצועיות, לפי הצורך והעניין.

4.1.2.2    בחירת יתר המוסדות, הגופים והאנשים, שבחירתם מוטלת על הוועד הפועל בהתאם לאמור בתקנון זה, בתקנות המשנה או על פיהן.

4.1.2.3    התקנת תקנות משנה בהתאם לתקנון זה בכל העניינים הטעונים הסדר באיגוד.

4.1.2.4    אישור תקציב האיגוד.

4.1.2.5    קביעת סיווג הדירוגים השונים וביצוע מערך בדיקה וסיווג לחברים לקביעת הדירוג בו יהיו.

4.1.2.6    מילוי יתר התפקידים בהתאם לתקנון או לתקנות המשנה.

4.2               הרכב הוועד הפועל

4.2.1         הוועד הפועל יהיה מורכב מהחברים הבאים:

4.2.1.1    יו"ר האיגוד.

4.2.1.2    כל חברי הנשיאות.

4.2.1.3    נציגים אשר נבחרו על ידי הדירוגים השונים של האיגוד, 3 לכל דירוג, כשלכל דירוג יהיה 1/5 מכוח ההצבעה של כל הנציגים מכל הדירוגים יחד, בישיבות הוועד הפועל, ללא קשר לכמות הנציגים שנבחרו בפועל.

            אישור יו"ר וועדת הכספים בדבר מספר החברים בכל דירוג, ישמש הוכחה מכרעת למספרים האמורים.

            כל דירוג יבחר את הנציגים להם הוא זכאי בוועד הפועל בבחירות שתיערכנה באסיפה הכללית של אותו דירוג. האסיפות של הדירוגים לעניין בחירות אלה תתקיימנה לא יאוחר מאשר שבועיים לפני האסיפה הכללית  הרגילה.

            אם מסיבות שתאושרנה ע"י הנשיאות לא נבחרו נציגי דירוג או דירוגים כלשהם לוועד הפועל, כאמור, יישמרו מקומותיהם בוועד הפועל עד לבחירתם ע"י הדירוג או הדירוגים כאמור.

4.2.2         התפנה מקומו של חבר הוועד הפועל עקב פטירתו, התפטרותו ו/או מכל סיבה אחרת, הרי שאם נבחר אותו חבר על ידי דירוג, יהיה הדירוג רשאי לבחור בחבר אחר תחתיו, ואם התפנה מקומו של כל חבר אחר, יהיה ניתן לבחור חבר אחר תחתיו.

4.2.3         לישיבות הוועד הפועל יוזמן נשיא הכבוד של האיגוד.

4.2.4         לישיבות הוועד הפועל יוזמנו כמשקיפים חברי וועדת הביקורת.

4.3               נהלים

4.3.1         תקופת כהונתו של הוועד הפועל תתחיל  לאחר קיומה של האסיפה הכללית הרגילה. עם תחילת כהונתו של הוועד הפועל כאמור, תסתיים תקופת כהונתם של כל חברי הוועד הפועל הקודם, למעט תקופת כהונתו של יושב ראש הוועד הפועל היוצא ויו"ר האיגוד היוצא – וזאת עד לבחירת מחליפיהם כאמור להלן.

4.3.2         כל וועד פועל חדש יתכנס לישיבתו המכוננת לפי הזמנת יו"ר הוועד הפועל היוצא תוך 30 יום מתאריך האסיפה הכללית.

4.3.3         בישיבתו המכוננת יבחר הוועד הפועל יו"ר ושני סגנים, אשר ייבחרו מבין הנציגים הנבחרים ע"י כל חברי הוועד הפועל.

4.3.4         הוועד הפועל יתכנס לישיבותיו בכל עת שיוזמן לכך על ידי יו"ר האיגוד או ע"י יו"ר הוועד הפועל, תוך תיאום ביניהם, לא יאוחר מאת לחודשיים, אך לא פחות מארבע פעמים בשנה, או לפי דרישות בכתב של 75% חברי הוועד הפועל.

4.3.5         חבר הוועד הפועל שלא השתתף בשלוש ישיבות רצופות של הוועד הפועל, מבלי שתהיה לו סיבה מספקת לכך, תופסק חברותו על פי החלטת הוועד הפועל ובמקומו יבוא חבר אחר.

4.4               מניין חוקי

            מניין חוקי בישיבות הוועד הפועל יתהווה כאשר יהיו נוכחים בישיבה רבע מהחברים המכהנים באותה עת כחברי הוועד הפועל. לפני ההצבעה, הזכות לכל חבר לדרוש בדיקת קיום המניין החוקי כאמור. בהיעדר מניין חוקי לא תתקיים ההצבעה.

4.5               הצבעות

4.5.1         ההחלטות בוועד הפועל תתקבלנה ברוב קולות של החברים הנוכחים והמצביעים. במקרה של קולות שקולים יהיה ליו"ר הישיבה קול מכריע.

4.5.2         החלטות הוועד הפועל תתקבלנה בהצבעה בהרמת ידיים. אלא אם כן יחליט יו"ר הישיבה לקיים הצבעה חשאית, או שדרישה לכך תבוא מאת 7 חברים המשתתפים בישיבה.

4.5.3         החלטות הוועד הפועל בדבר הטלת התחייבויות כספיות על החברים תתקבלנה רק לאחר דיון שהודיע עליו מראש, על ידי הכללת סעיף מתאים עם פרטים בסדר היום שבהזמנה לישיבת הוועד הפועל.

4.6               יו"ר הוועד הפועל

4.6.1          תפקידיו של יו"ר הוועד הפועל יהיו:

4.6.1.1    לכנס מדי פעם את הוועד הפועל בתיאום עם יו"ר האיגוד.

4.6.1.2    לנהל את ישיבות הוועד הפועל.

4.6.1.3    לפקח על פעילות הוועדות הקבועות והמקצועיות.

4.6.1.4    לדאוג לכך שהוועד הפועל יקבל דו"ח על פעולות הוועדות הקבועות והמקצועיות.

            בהעדר יו"ר הוועד הפועל ימלא את מקומו אחד מסגניו, לסירוגין.

4.6.2         הסתיימה תקופת כהונתו של יו"ר הוועד הפועל, יכול הוא להיבחר שנית ובשלישית אך לא ייבחר ברביעית, אלא אם חלה הפסקה בכהונתו של לא פחות משנתיים. אחרי הפסקה זו תיראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה.

5                    הנשיאות

5.1               הנשיא

            נשיא הכבוד של האיגוד כאמור יהיה מר תמיר מינץ מייסד האיגוד והוא יכהן בתפקיד זה באופן קבוע בכל תקופת קיומו של האיגוד.

5.2               יו"ר האיגוד

5.2.1         יו"ר האיגוד מייצג את האיגוד כלפי חוץ. הוא ישמש כיו"ר ומנהל הישיבות, בסמכותו לפקח על ביצוע ההחלטות של הוועד הפועל, וכן תהיינה לו שאר הסמכויות על פי תקנון זה.

5.2.2         יו"ר האיגוד ייבחר על ידי האסיפה הכללית הרגילה לתקופה של 5 שנים. הסתיימה תקופת כהונתו של יו"ר האיגוד, יכול הוא להיבחר שנית ובשלישית אך לא ייבחר ברביעית, אלא אם חלה הפסקה בכהונתו של לא פחות משנתיים. אחרי הפסקה זו תיראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה.

5.3               נשיאות – תפקידים וסמכויות

5.3.1         תפקידיה של הנשיאות לנהל את כל ענייני האיגוד בהתאם להחלטות האסיפה הכללית והוועד הפועל ולקבוע את מדיניות האיגוד. מבלי לפגוע בכלליות הוראה זו תהיה הנשיאות מוסמכת:

5.3.1.1    לפעול בשם האיגוד ולהסדיר את כל ענייניו על כל מוסדותיו ומחלקותיו.

5.3.1.2    לקבוע את עמדתו של האיגוד לגבי שאלות, בעיות ועניינים המתעוררים מדי פעם בתחום ניהול וועדי הבתים ומבנים בישראל.

5.3.1.3    לבחור ולהרכיב את הוועדות והמוסדות השונים של האיגוד, במידה שבחירתם או הרכבתם אינה מוטלת על הוועד הפועל על פי הוראות מפורשות בתקנון זה או בתקנות המשנה שהותקנו או שיותקנו על ידי הוועד הפועל.

5.3.1.4    למנות נציגים לוועדות ולמוסדות ציבוריים וממשלתיים למיניהם, ובכלל זה, להמליץ על מועמדים למינויים ממשלתיים או ציבוריים כלשהם.

5.3.1.5    להסמיך איש או אנשים לחתום בשם האיגוד, באופן כללי או לצורך פעולות מסוג מסויים או פעולה מסויימת.

5.3.1.6    להחליט על קבלת הלוואות.

5.3.1.7    לקבוע תנאים נוספים לקבלת חברים, ולקבוע חובות נוספות על כל חבר לרבות הפקדת ערבות.

5.3.1.8    למלא את כל יתר התפקידים המפורטים בתקנון זה.

5.3.2         החלטות הנשיאות מחייבות את כל חברי האיגוד ואת הנהלות הסניפים, הדירוגים, הענפים, המחלקות והוועדות של האיגוד. כמו כן מוסמכת הנשיאות לעכב, לשנות, לדחות או לגנוז כל החלטה של הנהלות הסניפים, הדירוגים, הענפים, המחלקות והוועדות של האיגוד, אם אלו נוגדות את המדיניות או את האינטרסים של הענף ושל האיגוד. ניתנת זכות לערער על החלטות כאלה לפני הוועד הפועל והחלטתו ברוב של 75% מחבריו תהיה סופית.

5.4               הרכב הנשיאות

5.4.1         נשיאות האיגוד תהיה מורכבת מהאנשים הבאים:

5.4.1.1    נשיא האיגוד.

5.4.1.2    יו"ר האיגוד.

5.4.1.3    יו"ר הוועד הפועל.

6                    וועדת ביקורת

6.1               תפקידים וסמכויות

6.1.1         תפקידיה וסמכויותיה של וועדת הביקורת יהיו כדלקמן: מעקב אחרי אופן ביצוע ההחלטות של האסיפה הכללית והוועד הפועל, בדיקת דוחות כספיים וכל תפקיד אחר שיוטל עליה מטעם האסיפה הכללית הוועד הפועל או הנשיאות.

6.1.2         הוועדה תכין לקראת כל אסיפה כללית, הן רגילה והן שלא מן המניין, דין וחשבון על פעולותיה, אותו תציג 20 יום לפני יום האסיפה בפני יו"ר האיגוד לשם קבלת הסברים וטיפול ככל שיחליט.

6.1.3         וועדת הביקורת תכלול בדוח שלה סקירה על אופן ביצוע החלטות האסיפה הכללית שחלפה, ופרקי ביקורת על מוסדות האיגוד, במידה שבוקרו. כמו כן תגיש וועדת הביקורת לאסיפה הכללית מסקנות והמלצות מיוחדות כפי שתמצא לנכון לאחר ההתייחסות של יו"ר האיגוד כאמור.

6.1.4         וועדת הביקורת תבחר ביושב ראש מבין חבריה. תפקידו יהיה לכנס את הוועדה לפחות אחת לשישה חודשים, וכן לחתום בשם הוועדה על הפרוטוקולים של ישיבותיה ועל הדוחות שלה. כמו כן יחתום יחד עם חבר נוסף מוועדת הביקורת על המלצה לאסיפה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים של האיגוד.

6.2               בחירה והרכב

6.2.1         וועדת הביקורת תהיה מורכבת מנציגים נבחרים על ידי הדירוגים השונים, חבר אחד לכל דירוג, לו ניתן יהיה למנות ממלא מקום. ובלבד שלא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הוועד הפועל וכחבר וועדת הביקורת.

6.2.2         חברי וועדת הביקורת יוזמנו להשתתף בכל ישיבות הוועד הפועל. יו"ר וועדת הביקורת יוזמן להשתתף בישיבות הנשיאות במעמד משקיף.

6.2.3         מניין חוקי לקיום ישיבות הוועדה הינו 50% ממספר חבריה. ליו"ר הוועדה קול מכריע במקרה של קולות שקולים.

7                    דירוגים

7.1               תפקידים, סמכויות ונהלים

7.1.1         כל חברי האיגוד ישתייכו לפי סיווגם לדירוגים אשר יוכרו ויאורגנו מדי פעם על ידי הנשיאות, בהתייעצות עם הנהלות הדירוגים הנוגעים בדבר.

7.1.2         הדירוגים ייקבעו לפי הסיווגים הבאים:

7.1.2.1    מי שמנהל וועדי בתים או מבנים שגובהם עד 12 מטר ו/או שמכילים עד 2,000 מ"ר  – יהיה בדירוג "בניין רגיל".

7.1.2.2    מי שמנהל וועדי בתים או מבנים שגובהם מעל 12 מטר ועד 27 מטר ו/או שמכילים מעל 2,000 מ"ר ועד 4,000 מ"ר  – יהיה בדירוג "בניין גבוה".

7.1.2.3    מי שמנהל וועדי בתים או מבנים שגובהם מעל 27 מטר ועד 42 מטר ו/או שמכילים מעל 4,000 מ"ר ועד 6,000 מ"ר  – יהיה בדירוג "בניין רב קומות עד 42 מטר".

7.1.2.4    מי שמנהל וועדי בתים או מבנים שגובהם מעל 42 מטר ועד 60 מטר ו/או שמכילים מעל 6,000 מ"ר ועד 9,000 מ"ר  – יהיה בדירוג "בניין רב קומות מעל 42 ועד 60 מטר".

7.1.2.5    מי שמנהל וועדי בתים או מבנים שגובהם מעל 60 מטר ו/או שמכילים מעל 9,000 מ"ר  – יהיה בדירוג "בניין רב קומות מעל 60 מטר".

7.1.2.6    הגובה לכל אחת מהקטגוריות בסעיפים 7.1.2.1 – 7.1.2.5, מתייחס לגובה פר בניין ויימדד כהפרש הגובה שבין מפלס הכניסה הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה השוכנת בקומה הגבוהה ביותר בבניין, דרך חדר מדרגות משותף.

באופן דומה, השטח הקבוע בסעיפים 7.1.2.1 – 7.1.2.5, מתייחס לשטח הקירות החיצוניים ברוטו פר בניין.

7.1.2.7    חבר שהתקבל לדירוג מסויים, יוכל לעבור לדירוג שמעליו בתנאי שעברה לפחות תקופה בת שנתיים של חברות באותו דירוג, ובתנאי שעמד בהגדרות שנקבעו כסיווג לדירוג שמעליו, ובתנאי שעמד בהצלחה במבחן דירוג על סמך תקן 1525 (תחזוקת מבנים) על כל חלקיו, בטרם יוכל לעבור לדירוג שמעליו.

בתקופת ההתארגנות ולא יאוחר מיום 31.12.06, מוסמכת הנשיאות ליתן הקלות להצטרפות חברים חדשים ולקביעת דירוגם.

7.1.3         כל דירוג יהיה מוסמך להסדיר, לטפל ולפקח על עניינים מקצועיים וארגוניים הנוגעים לו וליזום ולבצע פעולות ומחקרים מדעיים, טכניים וכלכליים הנוגעים לו. כמו כן יהיה מוסמך לארגן פעולות ושירותים מיוחדים עבור חברי הדירוג תמורת תשלומים מיוחדים. והכל לאחר קבלת אישור מיו"ר האיגוד.

7.2               אסיפות כלליות

7.2.1         חברי הדירוג יתכנסו אחת לשנתיים לאסיפות כלליות רגילות שבהן ייבחרו יושב ראש הדירוג, מוסדותיו ונציגי הדירוג במוסדות האיגוד, בהתאם לתקנות שיתקבלו על ידי האסיפה הכללית של הדירוג באישור הנשיאות. תקנות הדירוגים יהיו אחידות עד כמה שאפשר. האסיפות הכלליות של הדירוגים תתקיימנה לפחות 14 יום לפני האסיפה הכללית הרגילה של האיגוד, אם מתקיימת כזו באותה שנה.

7.2.2         במקרה שתוגש תלונה לוועד הפועל על אי חוקיות הבחירות באסיפה הכללית של הדירוג, ידון הוועד הפועל בתלונה ויהיה רשאי לפסול את הבחירות וכן לצוות על עריכתן מחדש.

7.2.3         הסתיימה תקופת כהונתו של יושב ראש הדירוג, יכול הוא להיבחר שנית ושלישית, אך לא ייבחר בפעם הרביעית, אלא אם חלה הפסקה של לא פחות משנתיים בכהונתו. אחרי הפסקה זאת תיראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה.

8                    סניפים

8.1               תפקידים וסמכויות

            האיגוד יהיה רשאי לייסד ולקיים סניפים בהתאם להחלטת הוועד הפועל מדי פעם, אשר יקבע גם את תחומי הסניפים וסמכויותיהם. חברי האיגוד, שעסקיהם נמצאים בתחום אחד מהסניפים הקיימים, יהיו חייבים להשתייך לאותו סניף, פרט למקרה שישוחררו מחובה זו בהסכמת הסניף הנוגע בדבר. כן יהיו חברי האיגוד, שעסקיהם נמצאים בסמוך לתחומו של אחד הסניפים הקיימים, רשאים להצטרף כחברי אותו סניף.

8.2               נהלים

8.2.1         פעולות הסניף תתנהלנה על פי תקנות משנה שתתקבלנה על ידי חברי הסניף, בכפוף לאישורו של הוועד הפועל. תקנות המשנה תקבענה את הנוהל בדבר קיום אסיפות כלליות, בחירת יושב ראש הסניף, הנהלתו וכל יתר העניינים הטעונים הסדר במסגרת הסניף.

8.2.2         בכפוף לתקנות המשנה של הסניף כאמור, ובמידה שתקנות אלה אינן מורות אחרת, תתקיימנה האסיפות הכלליות והבחירות בסניף לפי המתכונת הקבועה בתקנות אלה לגבי האסיפות הכלליות של האיגוד בשינויים המחויבים, לפי העניין.

8.2.3         האסיפות הכלליות של הסניף תתקיימנה לא יאוחר מ 30 יום לפני האסיפה הכללית הרגילה, לפי הזמנת יו"ר הסניף, וכן לפי דרישה מופנית ליו"ר הסניף חתומה בידי 20% מחברי הסניף.

8.2.4         במקרה שתוגש תלונה לוועד הפעל על אי חוקיות הבחירות באסיפה הכללית של הסניף, ידון הוועד הפועל בתלונה ויהיה רשאי לפסול את הבחירות, וכן לצוות על עריכתן מחדש.

8.2.5         הסתיימה תקופת כהונתו של יו"ר הסניף, יכול הוא להיבחר בשנית ובשלישית, אך לא ייבחר ברביעית, אלא אם חלה הפסקה של לא פחות משנתיים בכהונתו. אחרי הפסקה זו תיראה בחירתו כאילו נבחר לראשונה.

8.2.6         יו"ר הסניף הנבחר יהיה חבר נשיאות על חשבון מכסת הדירוג אליו הוא משתייך.

9                    וועדות

9.1               וועדות קבועות

9.1.1         לאיגוד תוקם וועדה ציבורית קבועה אשר מתפקידה להנחות מקצועית, לעצב מדיניות ולאשר את תוכנית העבודה של האיגוד בכפוף לאישור יו"ר הוועד הפועל. הוועדות הקבועות הן: תקשורת והסברה, כספים ומינהל.

9.1.2         וועדה קבועה תורכב ממספר חברים שווה לכל דירוג. בסמכות יו"ר הוועדה להזמין נציגים נוספים במעמד משקיפים ללא זכות הצבעה.

9.1.3         בסמכות הוועד הפועל להחליט על הוספה או גריעה של וועדות קבועות.

9.2               וועדות מקצועיות

9.2.1         מעבר לאחריות הוועדות הקבועות, תוקמנה וועדות מקצועיות לנושאים מקצועיים, כפי שיוחלט ע"י הנשיאות, כראוי לטיפול וגיבוש מדיניות ציבורית ייחודית.

9.2.2         כל וועדה תורכב ממספר חברים שווה  מכל דירוג.

9.2.3         יו"ר הוועדה ייבחר על ידי הוועד הפועל מבין הנציגים שנבחרו ע"י הדירוגים. בסמכות יו"ר הוועדה להזמין נציגים נוספים במעמד משקיפים ללא זכות להצבעה.

10                 כספים

10.1           הכנסות האיגוד

            המקורות הכספיים של האיגוד הם:

10.1.1      דמי חבר.

10.1.2      אגרות ותשלומים בעד שירותים מיוחדים.

10.1.3      הכנסות מנכסי האיגוד.

10.1.4      הכנסות מכל מקור אחר.

10.2           וועדת כספים

10.2.1      וועדת הכספים הינה וועדה קבועה, בעלת הרכב כמפורט מעלה, ובלבד שבין חבריה ייכללו גם יו"ר הדירוגים והסניפים, ע"ח מכסת הדירוגים אליהם הם משתייכים, וכן יו"ר הוועד הפועל ויו"ר האיגוד. מניין חוקי לקיום ישיבת הוועדה הינו נוכחות נציגים של שני דירוגים לפחות.

10.2.2      תפקידי וועדת הכספים:

10.2.2.1     לקבוע דמי חבר בהתאם לתקנות בהתאם לתקנות המשנה בעניין חברות, על פי שיטת חישוב אחידה, ככל האפשר, שתחול לגבי כל חברי האיגוד.

10.2.2.2     לערוך ולהגיש לאישור הוועד הפועל הצעת תקציב. הצעת התקציב לשנת הכספים הבאה תוגש לפני תום שנת הכספים הקודמת.

10.2.2.3     להביא לידיעה ולאישור הוועד הפועל כל הוצאה החורגת בשיעור של 20% בסעיף מסעיפי התקציב כפי שאושר.

10.2.2.4     לבצע כל פעולה שתוטל עליה על ידי הוועד הפועל או הנשיאות.

11                 יישוב סכסוכים

11.1           האיגוד יקיים מוסד ליישוב סכסוכים או חילוקי דעות שיתעוררו בין חבריו. חברי האיגוד יוכלו להתדיין עפ"י בחירתם והסכמתם באחד מהמסלולים הבאים:

11.1.1      הליך גישור.

11.1.2      הליך בוררות עסקית.

11.2           מבנה המוסד, סמכויותיו, הרכבו והגורמים אשר יוכלו להתדיין בפניו יוסדרו בתקנות-משנה שיותקנו ע"י הוועד הפועל.

12                 זכות החתימה

12.1           הנשיאות רשאית להסמיך איש או אנשים לחתום בשם האיגוד באופן כללי או לצורך פעולות מסוג מסויים או לצורך פעולה מסוימת.

12.2           אישור בכתב, חתום ע"י יו"ר הוועד הפועל של האיגוד או יו"ר האיגוד, בדבר החלטת הנשיאות ותאריכה, בעניין זכות החתימה מטעם האיגוד – ישמש ראייה חותכת בדבר.

13                 שינוי התקנון

13.1           כל שינוי בתקנון האיגוד טעון אישור של האסיפה הכללית של האיגוד, ויתקבל ברוב של 75% מהחברים הנוכחים והמצביעים באסיפה, בתנאי שלא תתקבל החלטה כזאת אלא אם כן הוצעו השינויים המוצעים הכלולים בהזמנה לאותה אסיפה או צורפו אליה. האסיפה רשאית לקבל את ההצעה, לדחותה או לשנותה, כפי שייטב בעיניה.

13.2           כל חבר המבקש להציע לאסיפה הכללית שינוי בתקנון, יגיש את הצעתו בכתב לוועדה המכינה ויצרף להצעתו הסכמה בכתב, חתומה על ידי 15 חברי האיגוד התומכים בהצעתו, עד 15 יום לפני כינוס האסיפה. הוועדה המכינה תכלול את הצעת השינוי, כאמור בסדר היום של האסיפה.

13.3           יו"ר הוועד הפועל ויו"ר האיגוד ונשיא הכבוד של האיגוד יכולים להעלות  כל הצעה ללא צירוף חתימות.

13.4           שינוי תקנון ביחס לנשיא הכבוד של האיגוד, לעורך הדין המייסד של האיגוד ולרואה החשבון המייסד של האיגוד, יכול שיתקבל ברוב שלא יפחת מ 90% מחברי האיגוד, ולא פחות מ 90% מהנוכחים המצביעים באסיפה הכללית, וזאת רק לאחר האסיפה הכללית הרגילה הרביעית.

14                 תקנות משנה

14.1           תקנות משנה שהותקנו על ידי הוועד הפועל, בהתאם לתקנון זה, תיכנסנה לתוקפן מייד עם התקנתן, או בתאריך שייקבע בתקנות המשנה, אולם, בכל מקרה תהיינה טעונות אישור של האסיפה הכללית הקרובה שתתקיים לאחר התקנתן, או אישור יו"ר האיגוד. לא אישרה האסיפה הכללית את תקנות המשנה, תחשבנה תקנות המשנה כמבוטלות מתאריך האסיפה הכללית, אולם, מבלי לפגוע בחוקיות הפעולות שנעשו על יסוד אותן תקנות המשנה לפני ביטולן כאמור. האסיפה הכללית רשאית לשנות את תקנות המשנה שיובאו לפניה לאישור, ככל שייטב בעיניה.

14.2           כל תקנות המשנה שיותקנו מכוח הסמכות לפי תקנון זה, וכן תקנות הדירוגים ו/או הפורומים, יותאמו לתקנון זה, ובכל מקרה של סתירה תחייבנה הוראות התקנון כפירושן המוסמך.

15                 נהלים כלליים

15.1           במידה שלא נקבעו בתקנון זה נהלים לגבי מוסדות ו/או גופים של האיגוד, רשאי יהיה אותו מוסד ו/או גוף לקבוע לעצמו נהלים לישיבותיו ולדיוניו, למעט העניינים האמורים להלן:

15.1.1      המניין החוקי יהיה רוב רגיל של חברי אותו גוף.

15.1.2      החלטות תתקבלנה ברוב רגיל, בהצבעה בהרמת ידיים. במקרה של דעות שקולות, יהיה ליו"ר  המנהל את הישיבה קול מכריע.

15.2           אם לא נקבע במפורש אחרת בתקנון זה, מוגבלת כהונתם של נציגי האיגוד במוסדות חוץ כלשהם לעשר שנים מיום מינויים.

15.3           נציג ציבור שנבחר כחבר באחד ממוסדות האיגוד, או כשליח האיגוד בגוף חיצוני, וחדל לייצג עסק שחבר באיגוד, יכול להמשיך להיות חבר באותו מוסד או שליח באותו גוף חיצוני, לפרק זמן סביר, עפ"י החלטת נשיא הכבוד של האיגוד, בהתייעצות עם יו"ר הדירוג בו חבר נציג הציבור.

15.4           האיגוד ימנה נציג במוסדות חיצוניים בתיאום עם הדירוגים ו/או הסניפים.

15.5           במוסדות הנבחרים של האיגוד לא יוכלו לכהן באותה עת כחברים שני נציגים המייצגים את אותו עסק. ואולם הגבלה זו אינה חלה על עסקו של מייסד האיגוד.

15.6           בהזמנות לאסיפות הכלליות בדירוגים, בסניפים ובפורומים, או בכל מוסד נבחר אחר, יצוינו בעלי התפקידים העומדים לבחירה, ומספרם.

15.7           כל ההרכבים שנקבעו בתקנון זה, לרבות מספר בעלי התפקידים ומספר חברי הוועדות, ימולאו על ידי יו"ר האיגוד עד אשר ימולאו התקנים על פי הקבוע בהוראות התקנון.

15.8           למען הסר ספק ברור כי האיגוד הינו יישות משפטית נפרדת מחבריו, ואין הוא נושא בכל אחריות שמוטלת ו/או שתוטל על חבריו באופן ישיר ו/או עקיף.

16                 נכסים  לאחר פירוק

            פורק האיגוד ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריו.

17                 איסור חלוקת רווחים

            נכסי האיגוד והכנסותיו משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו,  אסורה.

18                 עיון

פנקס החברים ופנקס חברי הוועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי האיגוד.

שתפו באמצעות:
דילוג לתוכן